GeneralConditions


1. כללי –
מסמך זה הוא הסכם התקשרות למתן רישיון ושירותים על ידי החברה, בין אם הוזמנו על ידי הלקוח באמצעות טופס הזמנה, באמצעות אתר האינטרנט של החברה בכתובת www.boss-sws.com ו/או באמצעות התוכנה (כהגדרתה להלן), ולרבות לגבי הרחבה או צמצום של מכלול השירותים שהלקוח מקבל מהחברה.

2. כותרות, הגדרות –
הכותרות במסמך זה נועדו לנוחיות בלבד והן לא תשמשנה למטרת פרשנות. למונחים שלהלן תהא המשמעות הנקובה בצדם, אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת:
2.1. "הזמנה" – כל מסמך הזמנה אשר חתום על ידי הלקוח ואושר על ידי החברה, וכן כל תיקון מאושר לו, והכולל את הרישיון והשירותים, ולרבות תנאים כלליים אלה, המהווים חלק בלתי נפרד מההזמנה, וכן כל הזמנה שהתקבלה אצל החברה מאת הלקוח ואושרה על ידה בקשר עם רכישת כל רישיון ו/או שירות במסגרת אתר האינטרנט של החברה, ולרבות תיאור חבילת השירות באתר האינטרנט. הזמנה תהא גם כזו אשר התקבלה באמצעות סימון "Accept", " V " (או אופן אישור אחר) במסגרת התוכנה כהגדרתה להלן.
2.2. "התוכנה" – כל תוכנה ו/או תוכנות של החברה ו/או כל חלק או רכיב בהן, אשר השימוש בהם הותר ללקוח בכפוף לרכישת השירות על ידי הלקוח ויתר תנאי מסמך זה, וכן אתר האינטרנט של החברה בכתובת www.boss-sws.com ("אתר האינטרנט"), האפליקציה בסלולר ("האפליקציה"),כל תיקון, שדרוג, שינוי או תוספת לתוכנה וכן כל תוכנה נוספת שתירכש על ידי הלקוח מן החברה, לרבות באמצעות שימוש באתר האינטרנט ו/או באמצעות התוכנה עצמה. למען הסר ספק, המונח תוכנה אינו כולל כל תוכנת צד שלישי, אף אם ניתנת גישה לתוכנה כאמור במסגרת אתר האינטרנט;
2.3. "שירות" – תיקונים, שדרוגים, שינויים, תמיכה, תחזוקה, אירוח, קישור לשירותי צדדים שלישיים ושירותי ניהול, וכן כל שירות נוסף שתספק החברה ללקוח, מעת לעת.

3. תוקף הצעת מחיר, קיבול –
כל הצעת מחיר או טופס הזמנה שהונפק על ידי החברה יהיו בתוקף 30 ימים מתאריך הוצאתם, אלא אם צוין מפורשות אחרת. הלקוח ייחשב כמי שקיבל את הצעת המחיר, על כל התנאים הכלולים בה במפורש או על דרך של הפנייה, ולרבות תנאים כלליים אלו, בהתקיים אחד מהאירועים הבאים: (1) אישור טופס ההזמנה על ידי חתימה פיזית או אלקטרונית של הלקוח ו/או על ידי הקשה על "Accept", "V" (או אופן אישור אחר) במסגרת אתר האינטרנט; (2) שימוש בתוכנה או מתן אפשרות לאחרים לעשות שימוש בתוכנה; (3) ביצוע תשלום כלשהו (מלא או חלקי) עבור התוכנה או השירות. כל שינוי בנוסחו המודפס של טופס הזמנה או בתנאים כלליים אלה, אינו מחייב את החברה אלא אם אושר על ידה בכתב, תוך התייחסות מפורשת לשינוי.

4. תקופה–
תקופת ההסכם היא החל ממועד חתימתו של הלקוח על טופס ההזמנה ו/או הצטרפות לשירותים על ידי הלקוח באמצעות אתר האינטרנט ו/או באמצעות התוכנה, וללא הגבלה בזמן. אין בהוראות סעיף 4 זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 16 להלן. מובהר כי כל אחד מהצדדים יהיה רשאי להביא הסכם זה לידי סיום בהודעה מראש בכתב לרעהו בת 30 (שלושים) ימים.

5. שימוש בתוכנה–
בתקופת ובמסגרת מתן השירותים, ולצורך זה בלבד, החברה תעניק ללקוח רישיון מוגבל, בר ביטול (בהתאם להוראות הסכם זה) ולא בלעדי לשימוש עצמי בתוכנה, לצורכי העסק של הלקוח בלבד ובהתאם לפונקציונליות של התוכנה, ללא אפשרות העברה, הכול – בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים להלן.
הלקוח מתחייב לעשות שימוש בתוכנה ובשירות למטרות חוקיות בלבד, בהתאם להוראות תנאים כלליים אלו ולכל דין. בכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הלקוח אינו רשאי ומצהיר ומתחייב בזה כי לא ינקוט פעולה כלשהי מאלו המפורטות להלן: (1) לא ימכור, ישכיר, יעניק רישיון משנה או יעביר בדרך אחרת כלשהי את התוכנה (או כל העתק שלה), כולה או חלקה, לכל אדם אחר; (2) לא יעתיק את התוכנה, כל חלק ממנה או תוכן כלשהו אשר בה, ולרבות כל דוקומנטציה, תיעוד או מידע הקשורים אליה ולא יעשה בה שימוש כלשהו אלא על פי ייעודה ובהתאם להוראות השימוש בה; (3) לא יפרק, יהפוך, ישכתב, יהנדס או ישנה, לא יצור עבודה נגזרת, יפרק או יפרוץ, בכל דרך שהיא את התוכנה, כולל אך לא רק לצורך התאמת התוכנה לחומרה או תוכנה אחרת שלא על פי הנחיותיה המפורשות של החברה; (4) לא יסיר, ישנה או יגרום לאי הצגה של סימני מסחר, שמות מסחריים, לוגו, הודעות על זכויות יוצרים, או כל סימן אחר כלשהו בתוכנה; (5) לא ישתמש בתוכנה בכל אופן שהוא אשר עלול להפר כל חוק, תקנה או פקודה; (6) לא יפיץ, ישדר או יאחסן כל מידע או תוכן המפרים כל דין, לרבות אך לא רק, דיני קניין רוחני, פטנטים, סימני מסחר, סודות מסחריים וכדומה; ו - (7) לא ישתמש בכל סוג של רובוט, עכביש, וירוס, תולעת, סוס טרויאני, ניתוב, או כל קוד או תוכנה אחרים או הוראות אשר נועדו לשמש כדי לספק אמצעי גישה חשאית או בלתי מורשית או נועדו לעוות, למחוק או לפרק או לגרום נזק אחר כלשהו, לתוכנה, לאתר האינטרנט, לחברה, או לכל צד ג' אחר כלשהו, ולא ינקוט בכל פעולה המונעת בדרך זו או אחרת או מפריעה לביצוע הרגיל של שימוש של אדם אחר בתוכנה. הלקוח מתחייב לפקח על התכנים המועלים על שרתי הלקוח במסגרת התוכנה והשירות הניתן לו, על ידי עובדיו, או כל אדם אחר מטעמו, ולשאת במלוא האחריות על פי כל דין לתכנים אלו. יובהר, כי החברה אינה מקיימת פיקוח כלשהו על התכנים שמעלה הלקוח. כן מתחייב הלקוח לשמור בסודיות את אמצעי הזיהוי והסיסמאות המשמשים אותו, ולפקח על עובדיו או כל אדם אחר מטעמו העושה שימוש באמצעי הזיהוי והסיסמאות.
הלקוח יפצה ו/או ישפה את החברה, או כל אדם או גוף הקשור עמה, לרבות דירקטורים, מנהלים, עובדים, סוכנים וספקי שירותים, בגין כל נזק, הוצאה או אובדן, שייגרם למי מהם, בגין ו/או בקשר עם הפרת איזה מהמצגים או ההתחייבויות של הלקוח על פי הוראות סעיף 5 זה לעיל, ובכלל זה הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין.
מובהר כי רישיון השימוש בתוכנה הינו בכפוף, בין היתר, לתשלום התמורה עבור הרישיון ו/או השירות. לא תשולם התמורה בעבור הרישיון /או השירות, מכל סיבה שהיא, יבוטל לאלתר רישיון הלקוח.

6. זכיינים ורשתות–
לקוח אשר הוגדר במסמך ההזמנה כמפורט בסעיף 2 לעיל כרשת בעלת זכיינים (להלן בסעיף 6 זה: "הרשת") או כזכיין ברשת כאמור, מסכים, מאשר ומתחייב, בנוסף לכל התנאים הקבועים בתנאים הכלליים לעיל ולהלן ומבלי לגרוע מהם, כי: (1) במסגרת השירותים הניתנים לו על ידי החברה, על מנת לאפשר את מתן השירותים כאמור, יאוחדו נתוני כל זכיין עם נתוני כלל הזכיינים של אותה הרשת, לרבות לקוחותיהם, ונתוני הרשת במאגר נתונים מאוחד של הרשת (להלן: "מאגר הנתונים המשותף"), אשר יופעל וינוהל על פי הנחיות הרשת והוראותיה בלבד; (2) מאגר הנתונים המשותף עשוי לכלול, בין השאר, נתונים אודות הרשת, הזכיינים, פעילותם העסקית ולקוחותיהם, ולרבות חשבוניות שהופקו על ידי מי מהם, הכל - על פי הגדרת הרשת (להלן: "הנתונים המשותפים"); (3) השימוש במאגר הנתונים המשותף, לרבות, אך לא רק, מתן או שלילת הרשאות לצפייה, עדכון, מחיקת, ניהול ושימוש בנתונים המשותפים, תהא על ידי הרשת, או על פי הוראותיה, ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של הרשת כאמור. אלא אם תורה הרשת אחרת, הנתונים המשותפים יוותרו במאגר הנתונים המשותף אף במקרה בו יסתיימו יחסי הזכיינות בין זכיין לבין הרשת מכל סיבה שהיא ו/או במקרה בו יופסק מתן השירותים לזכיין, מכל סיבה שהיא; (4) החברה אינה צד לכל הסכם או התקשרות בין הזכיין לבין הרשת, לרבות בקשר עם הנתונים המשותפים ו/או מאגר הנתונים המשותף, והחברה תפעל אך ורק על פי הוראותיה של הרשת כאמור; (5) הזכיין מצהיר, מסכים ומאשר כי הוא מוותר על כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או כנגד בעליה, נושאי מישרה בה, עובדיה, שלוחיה ו/או מי מטעמם בגין ו/או בקשר עם מאגר הנתונים המשותף ו/או הנתונים המשותפים, הזכויות ו/או השימוש בהם, ו/או כל נזק, הוצאה או אובדן בקשר עימם, וכי כל טענה על ידו בהקשר אליהם תופנה אל הרשת בלבד. הרשת תפצה ו/או תשפה את החברה בגין כל טענה ו/או תביעה כאמור על ידי מי מהזכיינים ו- (6) הם יביאו לידיעת הלקוח הסופי של מי מהם בדבר האמור לעיל, לרבות ומבלי גרוע מהאמור לעיל, את העובדה שהמידע אודות הלקוח נשמר במאגר הנתונים המשותף שינוהל ויופעל על ידי הרשת.

7. אספקה והתקנה–
מועד האספקה הנקוב בהזמנה, או באתר האינטרנט של החברה (לפי העניין) הינו מועד משוער. החברה תפעל לעמידה במועדי אספקה מבוקשים ותעדכן את הלקוח בהתאם לנסיבות. במידה וההזמנה כוללת התקנת תוכנה, תתבצע ההתקנה על ידי החברה בכפוף לקבלת סביבת התקנה פיזית מתאימה ועונה לדרישות הכלולות במפרט הרשמי של התוכנה. מובהר כי חלק משירותי החברה כוללים קישורים או הפניות לשירותי צד ג', שירותים אלו תלויים בין השאר גם בלוח הזמנים של אותו צד שלישי.

8. תנאי השירות–
במהלך תקופת ההתקשרות, מענה טלפוני לקריאה לתקלה יינתן בהתאם לסוג התקלה המדווחת על ידי הלקוח. תקלות שהינן במהלך העבודה הרגיל, שאין בהם בכדי לעצור או לשבש את הפעילות העסקית של הלקוח, תטופלנה ומענה טלפוני לתקלות מסוג זה יינתן במסגרת שעות הפעילות (ימים א' - ה', בין השעות 9:00 - 19:00; יום ו' וערבי חג, בין השעות 09:00 – 14:00). החברה נוקטת מאמצים על מנת שטיפול בתקלה יחל בתוך 4 שעות ממועד קבלת דיווח מאת הלקוח, וכן - לגבי תקלות המדווחות על ידי הלקוח שהתקבלו מחוץ לשעות הפעילות ככל והן תקלות קריטיות, תקלות משביתות ומונעות מהלקוח לקיים את עסקיו כרגיל, על ידי כונן מטעם החברה בתוך 8 שעות מקבלת הקריאה לתקלה קריטית; ניתן הדיווח שעתיים קודם לתום שעות הפעילות ביום עסקים כלשהו החברה תנקוט מאמצים על מנת לינתן מענה עד לשעה 12:00 ביום העסקים שלאחר מכן. באחריות הלקוח לדאוג למחשב ולמערכת הפעלה התואמים את דרישות התוכנה, לתקשורת אינטרנט ולתוכנת אנטי וירוס. במידה ולא תתאפשר שליטה מרחוק בעזרת תוכנת ההשתלטות המסופקת ע"י החברה, באחריות הלקוח לדאוג לתוכנת שליטה מרחוק מסוג אחר ולספק לחברה גישה חופשית ובטוחה למתקניו על מנת לאפשר לעובדי החברה ו/או מי מטעמה לפעול בהתאם להתחייבויותיה על פי מסמך זה. שירות יינתן: (א) בגבולות מדינת ישראל בלבד; ו – (ב) ללקוח אשר רכש את התוכנה לצורך שימושו העצמי בלבד. מובהר כי לא יינתן שירות לתוכנה אשר הועברה מכל סיבה שהיא לצד שלישי בין אם נמכרה, הושכרה, הושאלה וכיו"ב, בניגוד להוראות הסכם זה.

9. שירותי צד ג' –
9.1. במסגרת ההתקשרות על פי מסמך זה, תינתן גישה ללקוח לרכוש שירותי צדדים שלישיים מסוגים שונים ("תוספים"). שירותים אלו מסופקים על ידי אותם צדדים שלישיים, על פי התנאים הנהוגים אצלם, החברה אינה צד להסכמים אלו ואינה ערבה או אחראית להם או לשירותי הצדדים השלישיים או לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים אלה ולא תישא בכל נזק, אובדן, הוצאה או נזק ישיר או עקיף שייגרמו כתוצאה מכך ללקוח. על הלקוח לבדוק את תנאי ההתקשרות עם כל צד שלישי כאמור אשר ייבחר על ידו בקפדנות.
9.2. בגין הקישור ו/או מתן הגישה לשירותי צדדים שלישיים במסגרת התוספים גובה החברה עמלה כמפורט בתוכנה (בנוסף על התשלום שגובים אותם צדדים שלישיים בגין שירותיהם). כמו כן חלק מהתוספים יכולים לכלול בנוסף לעלות השימוש, גם עלות קבועה, לרבות עלות שמשולמת על ידי החברה לספקים חיצוניים. תנאים נוספים לגבי התוספים ו/או השימוש בהם כלולים במסגרת התוכנה בקישורים הרלוונטיים. התקשרות על ידך באמצעות התוספים בתוכנה עם אותם צדדים שלישיים מהווה הסכמתך לתשלום עמלה לחברה כנקוב בתוכנה וכן הסכמתך להוראות סעיף 9 זה והוראות התנאים הנוספים כאמור לעיל.
9.3. במקרים בהם הלקוח ירכוש שירותי API לשרת הלקוח על בסיס web-service, תהא כל האחריות לפקודות ו/או פעולות ביחס לאמור על הלקוח עצמו.
9.4. בנוסף, שירותי אירוח וגיבוי על ידי החברה ושירותים נוספים אחרים יכול ויסופקו באמצעות צדדים שלישיים, על פי תנאים כלליים ומדיניות הגנת פרטיות הנהוגים על ידי אותם צדדים שלישיים, ו/או תלויים בין היתר בצדדים שלישיים, כדוגמת ספקי שירותי אינטרנט, שירותי ענן, יצרני תוכנות, לרבות תוכנות לאבטחת מידע, וכיו"ב. החברה מוודאת כי ספקים אלו פועלים על פי סטנדרטים הנהוגים בתעשייה, ואולם אין היא יכולה לשלוט על התנאים ו/או מדיניות הגנת הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים אלה ולא תישא בכל נזק, אובדן, הוצאה או נזק ישיר או עקיף שייגרמו כתוצאה מכך ללקוח.
9.5. יובהר שכל נתון המשמש לצורך הפעלתו של איזה מן השירותים לרבות סיסמאות, כתובות אינטרנט, שמות משתמשים וכל נתון אחר המשמש לצורך החיבור אליהם הינם באחריות הלקוח בלבד, אף אם הלקוח נעזר בשירותי החברה לצורך הפעלתו ואף אם הנתונים נשמרים ע"י צד ג' והתקבלו ע"י החברה בשלב כלשהו בתקופת מתן השירותים.

10. כללי התוכן המועבר במסגרת השירותים–
10.1. בנוסף לאמור בסעיף 5 לעיל, הלקוח מתחייב שלא להעביר במסגרת השירותים תכנים, הודעות ו/או מסמכים במסגרת התוכנה, ולרבות ללקוחותיו הסופיים ו/או למנוי, הסותרות את כללי התוכן המפורטים להלן, ולא לאפשר למי מטעמו לפרסם ו/או להציע ו/או להפיץ את השירותים או התכנים המפורטים להלן באמצעות התוכנה:
10.1.1. כל חומר הפוגע או מפר ו/או עלול להפר זכויות קנייניות של אחרים – לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר ו/או סודות מסחריים.
10.1.2. כל חומר העלול להוות עוולה מסחרית ו/או לפגוע בזכות לשם טוב, ו/או בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים.
10.1.3. כל חומר המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו או העלול להוות בסיס לתביעה אזרחית. כל חומר בעל אופי פורנוגרפי, ארוטי, מיני, טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני או פוגע ברגשות הציבור.
10.1.4. כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, ו/או את פרטיהם האישיים ו/או מענם ו/או דרכי ההתקשרות עימם.
10.1.5. כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל המשתמשים. סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.
10.1.6. כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל. כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין.
10.1.7. כל חומר הפוגע ו/או עלול לפגוע במוניטין ו/או בשם הטוב של החברה ו/או כל חומר הקשור לשירותי המפעילים הסלולריים.
10.1.8. כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981.
10.1.9. כל תוכן שיש בו שידור של "דואר זבל", "SPAM" או משלוח המוני של הודעות דואר אלקטרוני או הודעות SMS שלא על-פי בקשת המנוי.
10.1.10. כל קישור (LINK) או הפניה לחומר שפרסומו נאסר לפי כללי התוכן שלעיל.
10.2. מהותם, סגנונם ותוכנם של כל ההודעות שתישלחנה באמצעות השימוש בשירותי התוכנה יהיו באחריותו הבלעדית של הלקוח.

11. קבלת הסכמה–
11.1. הלקוח מתחייב באופן בלעדי ומוחלט לפעול על מנת לקבל הסכמה מפורשת ומראש של לקוחות הקצה לקבלת השירותים, תיעודה וכן שמירת המסמכים הממוחשבים על ידיו ועל-ידי לקוחותיו, הכל בהתאם לדרישות הדין, ויהיה האחראי הבלעדי לעניין זה. כמו כן, הלקוח יהא אחראי ליידע את לקוחות הקצה שלו כי נעשה שימוש בשירותי החברה ובדבר מדיניות הפרטיות והתנאים הכלליים של החברה, לרבות בדבר שמירת פרטים כאמור מטה.
11.2. המידע, לרבות מידע אישי, הנמסר על ידי הלקוח במהלך שימושו בשירותי החברה (לרבות תוספים) ולרבות שם, ת.ז./ח.פ., כתובת, כתובת דוא"ל, טלפונים, כתובת ה- IP וכיו"ב, שלו ושל לקוחותיו, יישמרו במאגר המידע של החברה. הכל, בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה, הקבועה באתר האינטרנט של החברה, בכתובת www.boss-sws.com.
11.3. במסירת המידע האישי הלקוח, וכן כל לקוח שלו, נותן את הסכמתו לפיה מידע זה ייכלל במאגר המידע של החברה וכי החברה תהא רשאית לעשות בו שימוש, בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה ומסמך תנאים כלליים זה, וכפי שישונו מעת לעת על ידי החברה.
11.4. הסכמתו של הלקוח ושל לקוחות הקצה של הלקוח לקבלת השירותים ולתנאים כלליים אלה, לרבות מדיניות הפרטיות של החברה, תהא בתוקף כל עוד לא ביטל הלקוח ו/או לקוחות הקצה של אותו לקוח, לפי העניין, את הסכמתם בהודעה ערוכה בכתב אשר תועבר לחברה באמצעות התוכנה, הלקוח ו/או מי מטעמו יהא אחראי לוודא הגעת הודעת הביטול אל החברה ולקבל אישור על כך. כמו כן, ידוע ללקוח והוא מסכים בזאת לשמירת ההסכמה הנ"ל וכל ביטול שלה ע"י החברה.
11.5. ככל והלקוח בוחר להשתמש בתוספים אשר באתר, ידוע ללקוח כי גם לצד השלישי עשויה להיות גישה חלקית ו/או מלאה לנתונים והמידע של הלקוח ששמורים על התוכנה, וכי אותם צדדים שלישיים נוהגים על פי כללי מדיניות פרטיות שלהם, אשר עשויים להיות שונים מכללי מדיניות הפרטיות של החברה. עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות החלה אצל כל צד שלישי כאמור בקפדנות. החברה אינה אחראית למדיניות הפרטיות של מי מהצדדים השלישיים כאמור או לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים אלה ולא תישא בכל נזק, אובדן, הוצאה או נזק ישיר או עקיף שייגרמו כתוצאה מכך ללקוח (או כל לקוח שלו).

12. התמורה ואופן תשלומה–
12.1. תעריפי השירותים, לרבות תוספים, הינם כמפורסם במחירון אשר בתוכנה, ועשויים להתעדכן מעת לעת על פי הודעת החברה במסגרת האתר. התמורה על ידי הלקוח בגין שירותי החברה, לרבות התוספים, תבוצע על ידי הלקוח באמצעות הרשאה לחיוב חשבון הבנק של הלקוח ("הוראת קבע"), או באמצעות חיוב כרטיס האשראי של הלקוח, או באמצעות הארנק הדיגיטלי שפרטיו יימסרו על ידי הלקוח; אלא אם צויין מפורשות אחרת, תשלום בגין כל חודש קלנדרי יבוצע מראש, בתחילת החודש. לתמורה יתווסף מע"מ כחוק אשר יחול על הלקוח וישולם על ידו בנוסף לתמורה, בהתאם לשיעורו על פי דין. במידה ויחולו חיובים נוספים (כגון: שירות מיוחד או הוצאות הקשורות לנסיעות או הובלה), תודיע על כך החברה ללקוח מראש. מבלי לגרוע מכל סעד אחר שהחברה זכאית לו, ומבלי לגרוע מזכותה של החברה להפסיק את מתן השירות, הרי כל תשלום שלא ישולם על ידי הלקוח במועדו, יישא ריבית פיגורים והפרשי הצמדה כחוק החל מהמועד בו אמור היה להשתלם ועד למועד התשלום בפועל.
12.2. במקרה שבו לקוח לא שילם בזמן ו/או את מלוא סכום המחיר שבו חויב הלקוח ו/או חיוב כלשהו של הלקוח חזר ולא התקבל מסיבה כלשהי שאינה תלויה בחברה, והלקוח לא הסדיר את התשלום לחברה בתוך 5 ימים מהיום שבו היה נדרש התשלום להתבצע, יחוייב הלקוח בקנס על האיחור בתשלום בגובה של 5% מסכום החשבונית הרלוונטית במועד התשלום.
12.3. במקרה בו חיוב כלשהו של הלקוח חזר ולא התקבל מסיבה כלשהי שאינה תלויה בחברה, יחויב הלקוח בקנס בגובה של 50 ₪. למען הסר ספק הקנס יחול גם במידה והלקוח יסדיר את התשלום לחברה לאחר מכן.

13. הגבלת אחריות–
13.1. החברה עושה כל מאמץ לספק ללקוח תוכנה ושירותים באיכות גבוהה, תוך הקפדה על סטנדרטים גבוהים של אמינות. עם זאת, בשים לב לאופי התוכנה והשירותים, אין החברה יכולה להבטיח כי אלו יפעלו באופן רציף וללא תקלות. התוכנה והשירותים מסופקים ללקוח כמות שהם, "As is", "as available" וללא כל מצגים או הצהרות על ידי החברה, לרבות לא ביחס לטיבם ו/או איכותם ו/או התאמתם לצורכי הלקוח או לשימוש מסוים. בנוסף, החברה אינה אחראית לטיבם ו/או איכותם ו/או התאמתם של איזה מהתוספים. הלקוח מצהיר ומתחייב כי המידע והתכנים שימסרו על ידו במסגרת השירותים (לרבות תוספים) אינם מפרים כל דין, ו/או זכויות צדדים שלישיים כלשהם. הלקוח לבדו יהא אחראי לנכונותם, שלמותם, דיוקם אמינותם ומהימנותם של כל התכנים כאמור כפי שמופיעים באתרי אינטרנט ו/או תוכנות של הלקוח ו/או צדדים שלישיים מטעמו, ויודיע לחברה באופן מיידי על כל עניין הנדרש לשינוי ו/או לתיקון. הלקוח מתחייב כי יעשה שימוש בתוכנה ו/או בשירותים לפעילות חוקית בלבד וכי לא יכלול, ישתמש, ישלח או יפיץ מידע או קבצים מזיקים, שגויים, פגומים או המכילים וירוסים, או כל יישום פוגע אחר מכל סוג.
13.2. לגבי תוספים או במקרים של ממשק בין התוכנה לבין אתרי אינטרנט ו/או תוכנות של הלקוח ו/או צדדים שלישיים מטעמו, החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות ביחס לאפשרות גישה ו/או לזמינות אתרים ו/או גורמים אינטרנטיים מקושרים, או בכל אחריות לתכנים המופיעים בהם, תוכנם, מהימנותם, מידת הדיוק שלהם או אמינותם.
13.3. כמו כן הלקוח מודע לכך כי כבכל תוכנה, ובהתחשב בעובדה כי חלק משירותי החברה מבוצעים בסביבה אינטרנטית, ייתכנו הפרעות, שיבושים או הפסקות בפעולת התוכנה ו/או מתן השירות. בשום מקרה לא יהיו החברה, או מי מטעמה, אחראים כלפי הלקוח בגין טיב השירות ו/או איכותו, ובכלל זה לא יהיו אחראים להפרעה כלשהי ברשת האינטרנט או בסביבת המחשוב של החברה או הלקוח, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל - ירידה ו/או נפילה של שרתים, כשל או נזק בחומרה, בתוכנה, קווי תקשורת ומערכות תקשורת בין אם אלו התרחשו אצל החברה או הלקוח, או שהינם תוצאה של הפרעה אצל נותני שרותי אינטרנט או שירותים אחרים, או תוצאת גישה בלתי מורשית על ידי צד ג'. כמו כן, החברה לא תהא אחראית ללקוח במקרה של אי מילוי חובותיה על פי הסכם זה שנבעו מנסיבות של כח עליון, לרבות אירוע שמקורו באיתני הטבע, מחלה, מגיפה, שביתה, השבתה, מלחמה, או טרור.
13.4. החברה מגבה באופן אוטומטי את הנתונים של כלל לקוחותיה הנתונים נשמרים למשך 30 ימים . שמירת הנתונים על ידי החברה אינה כוללת בשום מקרה אחריות לנתוני הלקוח, מכל סיבה שהיא, לרבות השחתה, חשיפה או מחיקה של נתונים. החברה אינה אחראית לתוכן, לצורה, לאמינות או לדיוק הנתונים המתקבלים אצל הלקוח כמו גם לאבטחת מידע, הגנה וגיבוי נתונים, וכל נזק לנתונים ולכל נזק, אובדן, הוצאה או נזק עקיף, שייגרמו כתוצאה מכך ללקוח או לכל צד שלישי, לרבות עקב חדירה של גורמים בלתי מורשים למערכות וציוד החברה או הלקוח, הינם באחריות הלקוח לבדו, והלקוח פוטר בזאת את החברה מכל נזק כאמור. הלקוח מתחייב לערוך גיבוי (או גיבוי נוסף) של הנתונים השייכים לו, וזאת בכל דרך על פי שיקול דעתו של הלקוח. מובהר כי במידה והלקוח מחליט על הפסקת ההתקשרות עם החברה והפסקת השימוש בתוכנה ו/או בשירותים, אין החברה מחויבת לשמור ו/או להעביר ללקוח את נתוניו כפי שנמסרו על ידו לחברה, החברה ממליצה ללקוח לשמור באופן עצמאי במועד הפסקת ההתקשרות את כל נתוניו כפי שמופיעים במערכת. במידה והלקוח יבקש מהחברה שיחזור של מידע ונתונים כלשהם, החברה אינה מתחייבת לאפשרות זו ובכל מקרה, השחזור כרוך בעלות שהחברה תבקש מהלקוח בעת הגשת בקשתו לשחזור המידע והנתונים.
13.5. הלקוח מצהיר, מסכים ומאשר כי הוא מוותר על כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או כנגד בעליה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי מטעמם, מכל סיבה שהיא בגין כל תקלה ו/או הפרעה בתוכנה ו/או במתן השירות, ו/או כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, לרבות נזק מיוחד ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או מסתבר שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו בקשר עם התוכנה ו/או השירות ו/או כתוצאה מהפעלת התוכנה, לרבות אובדן מידע מכל סוג, עיכוב במשלוח מידע או קבלת מידע, הגעת מידע שלא ליעדו או שיבוש במידע, אלא במקרה של פעולה מכוונת בזדון על ידי החברה.
13.6. הלקוח מצהיר כי יהיה האחראי הבלעדי לכל העסקאות שיבוצעו בינו ובין צדדים שלישיים (ובתוך כך האחראי הבלעדי לאספקת השירותים/מוצרים שיתחייב הלקוח לספק במסגרת עסקאות אלו) באמצעות שימוש בתוכנה ו/או בתוספים, וכי החברה ו/או מי מטעמה אינם צד לעסקאות אלו, וללקוח ו/או מי מטעמו לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
13.7. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ועל אף כל הוראה אחרת בדין ו/או במסמך זה, מוסכם בזאת מפורשות כי אחריותה של החברה והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או דמי הנזק בהם תישא בגין ו/או בקשר עם התוכנה ו/או השירות ו/או מסמך זה וביצוע התחייבויותיה על פיו, לא יעלו, בכל מקרה, על סכום השווה לתמורה שנתקבלה בפועל על ידי החברה מן הלקוח בקשר עם התוכנה ו/או השירות הרלוונטי במהלך שלושת החודשים הקודמים לתביעה, והלקוח פוטר את החברה ומוותר בזאת על כל תשלום העולה על סכום הפיצוי המרבי כמצוין לעיל.
13.8. הלקוח מצהיר ומאשר כי הגבלת האחריות הקבועה בסעיף 13 זה לעיל, משקפת חלוקת סיכונים סבירה בין הצדדים, וכי בהיעדר הגבלת אחריות כאמור לא הייתה החברה יכולה לספק ללקוח את התוכנה ו/או השירות על בסיס כלכלי. ככל הנדרש, הלקוח ידאג לקיומו של ביטוח הולם.
13.9. אין בהסכם זה או בכל מסמך או הודעה אחרת שנשלחה על ידינו לרבות אלו המיועדות להעברה ללקוח הסופי משום ייעוץ משפטי ללקוח או כל המלצה על ידי החברה או למי מטעמו, ואף הוראה מהוראותיו לא תתפרש כייעוץ כאמור. הלקוח יהיה אחראי בלעדי לכל שימוש שייעשה על ידו בשירותים, וכן לכל פעולה ו/או מחדל של הלקוח או מי מטעמו בקשר עם השירותים כאמור. הלקוח פוטר בזה את החברה מפורשות מכל אחריות כאמור. החברה ממליצה ללקוח לקבל ייעוץ משפטי לפני כל שימוש בשירותים.
13.10. למען הסר ספק, יובהר כי התחייבויות הלקוח לפי הסכם זה יחולו גם על עובדיו ו/או מי מטעמו. הלקוח יהא האחראי הבלעדי להביא לידיעת עובדיו ו/או מי מטעמו את הוראות הסכם זה, ויישא באחריות במקרה של הפרה של איזה מהוראות הסכם זה על ידי עובדיו ו/או מי מטעמו, לרבות פיצוי או שיפוי החברה, או כל אדם או גוף הקשור עמה, בגין כל נזק שייגרם להם כתוצאה מהפרת הוראות הסכם זה להלן על ידי עובדי הלקוח ו/או מי מטעמו, בהתאם לאמור בתנאים הכלליים להלן ועל פי כל דין.

14. קניין רוחני–
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בתוכנה וכן בתשתית הטכנולוגית המאפשרת את מתן השירות, לרבות: יישום, קוד מחשב, קבצים, עיצוב, טקסט, וכל חומר אחר הכלול בהם, הינם רכושה הבלעדי של החברה. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כלשהו כל חלק מהנ"ל ללא קבלת אישורה מראש ובכתב של החברה.

15. סיום ההתקשרות בשל הפרה על ידי הלקוח; הפסקת השירות; דמי ביטול –
מבלי לגרוע מזכויות החברה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, החברה רשאית לנתק ו/או להפסיק את השירות ללקוח ו/או את השימוש בתוכנה, באופן זמני או קבוע, ו/או לסיים את ההתקשרות עמו וכן, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להגביל שירות (כולו או חלקו), במקרים כלהלן: (1) הלקוח לא שילם במועד תשלום שהוא חב בו; (2) הלקוח הפר תנאי מתנאי מסמך זה; (3) הלקוח השתמש שלא כדין או הרשה לאחר להשתמש שלא כדין בתוכנה או בכל התקן אחר שהתקינה החברה לצורך הפעלת התוכנה; או – (4) מקום בו נדרש הדבר לצורך תפעול או תחזוקה של השירות או נדרש מטעמים טכנולוגיים אחרים כלשהם, או – (5) במקרה של אירוע כוח עליון, עקב גורם שאינו בשליטת החברה, או על פי הוראת רשות מוסמכת.

16. שימוש במידע ואבטחת מידע –
מדיניות הגנת הפרטיות הכלולה באתר האינטרנט של החברה, בכתובת www.boss-sws.com, וכפי שתשונה מעת לעת על ידי החברה, הינה חלק בלתי נפרד מתנאים כלליים אלו. עם הזמנת השירותים ו/או גלישה באתר האינטרנט של החברה, מאשר הלקוח כי קרא את תנאי מדיניות הגנת הפרטיות, וכי הוא מסכים להם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל ומהוראות מדיניות הפרטיות ובנוסף להן, הלקוח מסכים בזה מפורשות להעברת כל המידע המוזן על ידו לספקי החברה השונים, ככל הנדרש לצורך אספקת שירותים על ידי מי מהם, וכן מסכים ליצירת עותק מכל מסמך, מכתב, תשדורת, קובץ, שיחה, וכל מידע אחר שהלקוח ביצע או שמר, לצורך כך.

17. כללי–
17.1. מסמך תנאים כלליים זה, ולרבות תנאים נוספים הכלולים בתוכנה בקשר עם כל תוסף, ממצה את תנאי ההתקשרות בין החברה והלקוח. החברה רשאית לערוך שינויים בתנאים כלליים אלו, מעת לעת, באמצעות הודעה על כך בתוכנה, וכל שינוי כאמור ייכנס לתוקף מעת פרסומו באתר.
17.2. השירותים שניתנים ללקוח לפי מסמך תנאים כלליים זה הנם אישיים ואינם ניתנים להעברה לאחר, כולם או מקצתם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בין במישרין ובין בעקיפין.
17.3. הימנעות החברה מלאכוף את חובות הלקוח על פי מסמך זה, כולן או מקצתן, לא תיחשב כוויתור על קיום חובות כאמור, ולא תמנע מהחברה לתבוע בגין הפרת החובות במועד מאוחר יותר או בגין הפרה אחרת. זכות כלשהי הנתונה לחברה על פי מסמך זה לא תפורש כשוללת הימנה זכות אחרת כלשהי על פי מסמך זה או על פי דין. כל ויתור על ידי החברה יהיה חסר תוקף אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי החברה.
17.4. מסמך זה יפורש על פי דיני מדינת ישראל בלבד. לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב יפו בלבד תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הקשור למסמך תנאים כלליים זה.
17.5. הלקוח מתחייב לא להעביר, להמחות ו/או לשעבד, בדרך כלשהי, במישרין או בעקיפין, כל זכות או חובה על פי מסמך זה, בלי הסכמתה מראש ובכתב של החברה וכל ניסיון להעברה בלתי מורשית כאמור יהיה חסר תוקף ונפקות. החברה רשאית להעביר את זכויותיה ו/או חובותיה על פי מסמך זה לידי צד ג', לפי שיקול דעתה הבלעדי.
17.6. ללקוח לא תהיה זכות לקזז ו/או לעכב סכום כלשהו שאמור להיות משולם לחברה בגין תוכנה, שירות ו/או ציוד.
17.7. כל דבר דואר אשר תשלח החברה ללקוח לפי הכתובת שמסר לה יונח, בהיעדר הוכחה נוגדת, כי הגיע לתעודתו לא יאוחר מאשר כעבור 72 שעות משעת מסירתו למשלוח בבית הדואר, ואם נמסר ביד, בפקסימיליה או בדוא"ל – בעת קבלת אישור מסירתו או העברתו. הלקוח מתחייב להודיע בתוך 14 ימים לחברה, בכתב, אודות כל שינוי בכתובתו או בפרטים אחרים שמסר לחברה.